逍遥游原文注音版带拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-10-23 22:00:01

逍遥游原文注音版

  xiāoyáoyóu
  běimíngyǒu , míngwéikūn 。 kūnzhī , zhīqiān 。 huàérwéiniǎo , míng wéipéng 。 péngzhībèi , zhīqiān 。 érfēi , ruòchuítiānzhīyún 。 shìniǎo , hǎiyùnjiāngnánmíng 。 nánmíngzhě , tiānchí 。
 《 xié 》 zhě , zhìguàizhě 。《 xié 》 zhīyányuē :“ péngzhīnánmíng , shuǐsānqiān , tuányáoérshàngzhějiǔwàn , liùyuèzhě 。”  , chénāi, shēngzhīxiāngchuī 。 tiānzhīcāngcāng , zhèng ? yuǎnérsuǒzhì ?  shìxià , ruòshì 。
  qiěshuǐzhīhòu , zhōu 。 bēishuǐàotángzhīshàng , jièwéizhīzhōu 。 zhìbēiyānjiāo , shuǐqiǎnérzhōu 。 fēngzhīhòu ,   。 jiǔwànfēngzàixià , érhòunǎijīnpéifēng ; bēiqīngtiānérzhīyāoè zhě , érhòunǎijīnjiāngnán 。
  tiáoxuéjiūxiàozhīyuē :“ juéérfēi , qiǎngfāngérzhǐ , shízhì , érkòngér , zhījiǔwànérnánwéi ?” shìmǎngcāngzhě , sāncānérfǎn , yóuguǒrán ; shìbǎi zhě , 宿chōngliáng ; shìqiānzhě , sānyuèliáng 。 zhīèrchóngyòuzhī !
  xiǎozhīzhī , xiǎoniánnián 。 zhīrán ? cháojūnzhīhuìshuò , huì zhīchūnqiū , xiǎonián 。 chǔzhīnányǒumínglíngzhě , bǎisuìwéichūn , bǎisuìwéi qiū ; shàngyǒu椿chūnzhě , qiānsuìwéichūn , qiānsuìwéiqiū , nián 。 érpéngnǎijīnjiǔ wén , zhòngrénzhī , bēi !
  tāngzhīwènshì : qióngzhīběi , yǒumínghǎizhě , tiānchí 。 yǒuyān , 广guǎngshù qiān , wèiyǒuzhīxiūzhě , míngwéikūn 。 yǒuniǎoyān , míngwéipéng , bèiruòtàishān ,  ruòchuítiānzhīyún , tuányáoyángjiǎoérshàngzhějiǔwàn , juéyún , qīngtiān , ránhòunán , qiěshìnánmíng 。
  chìyànxiàozhīyuē :“ qiěshì ? téngyuèérshàng , guòshùrènérxià , áoxiángpéng hāozhījiān , fēizhīzhì , érqiěshì ?” xiǎozhībiàn 。
  zhīxiàoguān , xíngxiāng , jūn , érzhēngguózhě , shì , ruò 。 érsòngróngziyóuránxiàozhī 。 qiěshìérzhīérjiāquàn , shìérfēizhīér jiā , dìngnèiwàizhīfēn , biànróngzhījìng ,  。 shì , wèishǔshù rán。 suīrán , yóuyǒuwèishù 。
  lièfēngérxíng , língránshàn , xúnyǒuérhòufǎn 。 zhìzhě , wèishùshùrán 。 suīmiǎnxíng , yóuyǒusuǒdàizhě 。
  ruòchéngtiānzhīzhèng , érliùzhībiàn , yóuqióngzhě , qiěèdàizāi ! yuē : zhìrén , shénréngōng , shèngrénmíng 。
  yáoràngtiānxiàyóu , yuē :“ yuèchū , érjuéhuǒ , guāng , nán ! shíjiàng , éryóujìnguàn ,  , láo ! értiānxiàzhì , éryóushīzhī , shìquērán 。 qǐngzhìtiānxià 。” yóuyuē :“ zhìtiānxià , tiān xiàzhì , éryóudàizi , jiāngwèimíng ? míngzhě , shízhībīn , jiāngwèibīn  ? jiāoliáocháoshēnlín , guòzhī ; yǎnshǔyǐn , guòmǎn 。 guīxiūjūn ,  suǒyòngtiānxiàwéi ! páorénsuīzhìpáo , shīzhùyuèzūnérdàizhī 。”
  jiānwènliánshūyuē :“ wényánjiē , érdàng , wǎngérfǎn 。 jīngyányóuhànér , yǒujìngtíng , jìnrénqíngyān 。” liánshūyuē :“ yánwèizāi ?”“ yuē ‘ miǎoshèzhīshān , yǒushénrényān 。 ruòbīngxuě , nàoyuēruòchǔ ; shí , fēngyǐn ; chéngyún , fēilóng , éryóuhǎizhīwài ; shénníng , 使shǐérniánshú 。’ shìkuángérxìn 。” liánshūyuē :“ rán ,  zhěwénzhāngzhīguān , lóngzhězhōngzhīshēng 。 wéixíngháiyǒulóngmángzāi ? zhīyǒuzhī 。 shìyán , yóushí 。 zhīrén , zhī , jiāngpángwàn wéi , shìluàn , shúyāntiānxiàwéishì ! zhīrén , zhīshāng , jìn tiānér , hànjīnshíliú 、 shānjiāoér 。 shìchéngòukāng , jiāngyóutáozhùyáoshùnzhě , shúkěnwéishì !”
  sòngrénzhāngérshìyuè , yuèrénduànwénshēn , suǒyòngzhī 。
  yáozhìtiānxiàzhīmín , pínghǎinèizhīzhèng 。 wǎngjiànmiǎoshèzhīshān , fénshuǐzhīyáng , yǎo ránsàngtiānxiàyān 。
  huìwèizhuāngyuē :“ wèiwángzhīzhǒng , shùzhīchéngérshíshí 。 chéngshuǐ jiāng , jiānnéng 。 pōuzhīwéipiáo , luòsuǒróng 。 fēixiāorán , wèiyòngérpǒuzhī 。” zhuāngyuē :“ zhuōyòng 。 sòngrényǒushànwéi guīshǒuzhīyàozhě , shìshìpíngkuàngwéishì 。 wénzhī , qǐngmǎifāngbǎijīn 。 érmóu zhīyuē :‘ shìshìwéikuàng , guòshùjīn 。 jīnzhāoérbǎijīn, qǐngzhī 。’ zhī , shuōwáng 。 yuèyǒunàn , wáng使shǐzhījiāng 。 dōng , yuèrénshuǐzhàn , bàiyuè rén , lièérfēngzhī 。 néngguīshǒu , huòfēng , huòmiǎnkuàng , suǒyòngzhī  。 jīnziyǒushízhī , wéizūnérjiāng, éryōuluò suǒróng ? yóuyǒupéngzhīxīn !”
  huìwèizhuāngyuē :“ yǒushù , rénwèizhīchū 。 běnyōngzhǒngérzhōngshéng , xiǎozhījuǎnérzhōngguī 。 zhī , jiàngzhě 。 jīnzizhīyán , éryòng , zhòngsuǒtóng 。” zhuāngyuē :“ jiànshēng ? bēishēnér , hòuáozhě ; dōng西tiàoliáng , gāoxià ; zhōng , wǎng 。 jīnniú , ruòchuítiān zhīyún 。 néngwéi , érnéngzhíshǔ 。 jīnziyǒushù , huànyòng , shùzhī yǒuzhīxiāng , 广guǎngzhī , pánghuángwéi , xiāoyáoqǐnxià 。 yāo jīn , hàizhě , suǒyòng , ānsuǒkùnzāi !”

逍遥游原文带拼音版

咪乐|直播|下载app视频免费最新 最后正式上台时,因为某几个人忘记舞步,整个走位大乱,全部人都慌了,一直左右回头查看队友的动作,失误太明显,只跳了编排的1/3,剩下的都在freestyle,让所有导师当场傻眼,黄子韬直接低下头,不愿意看完整个表演。

 xiāo yáo yóu

 běi míng yǒu yú , qí míng wéi kūn 。 kūn zhī dà , bù zhī qí jǐ qiān lǐ yě 。 huà ér wéi niǎo , qí míng wéi péng 。 péng zhī bèi , bù zhī qí jǐ qiān lǐ yě 。 nù ér fēi , qí yì ruò chuí tiān zhī yún 。 shì niǎo yě , hǎi yùn zé jiāng xǐ yú nán míng 。 nán míng zhě , tiān chí yě 。

 《 qí xié 》 zhě , zhì guài zhě yě 。《 xié 》 zhī yán yuē :“ péng zhī xǐ yú nán míng yě , shuǐ jī sān qiān lǐ , tuán fú yáo ér shàng zhě jiǔ wàn lǐ , qù yǐ liù yuè xī zhě yě 。” yě mǎ yě , chén āi yě , shēng wù zhī yǐ xī xiāng chuī yě 。 tiān zhī cāng cāng , qí zhèng sè xié ? qí yuǎn ér wú suǒ zhì jí xié ? qí shì xià yě , yì ruò shì zé yǐ yǐ 。

 qiě fū shuǐ zhī jī yě bù hòu , zé qí fù dà zhōu yě wú lì 。 fù bēi shuǐ yú ào táng zhī shàng , zé jiè wéi zhī zhōu 。 zhì bēi yān zé jiāo , shuǐ qiǎn ér zhōu dà yě 。 fēng zhī jī yě bù hòu , zé qí fù dà yì yě wú lì 。 gù jiǔ wàn lǐ zé fēng sī zài xià yǐ , ér hòu nǎi jīn péi fēng ; bēi fù qīng tiān ér mò zhī yāo è zhě , ér hòu nǎi jīn jiāng tú nán 。

 tiáo yǔ xué jiū xiào zhī yuē :“ wǒ jué qǐ ér fēi , qiǎng yú fāng ér zhǐ , shí zé bù zhì , ér kòng yú dì ér yǐ yǐ , xī yǐ zhī jiǔ wàn lǐ ér nán wéi ?” shì mǎng cāng zhě , sān cān ér fǎn , fù yóu guǒ rán ; shì bǎi lǐ zhě , sù chōng liáng ; shì qiān lǐ zhě , sān yuè jù liáng 。 zhī èr chóng yòu hé zhī !

 xiǎo zhī bù jí dà zhī , xiǎo nián bù jí dà nián 。 xī yǐ zhī qí rán yě ? cháo jūn bù zhī huì shuò , huì gū bù zhī chūn qiū , cǐ xiǎo nián yě 。 chǔ zhī nán yǒu míng líng zhě , yǐ wǔ bǎi suì wéi chūn , wǔ bǎi suì wéi qiū ; shàng gǔ yǒu dà chūn zhě , yǐ bā qiān suì wéi chūn , bā qiān suì wéi qiū , cǐ dà nián yě 。 ér péng zǔ nǎi jīn yǐ jiǔ tè wén , zhòng rén pǐ zhī , bù yì bēi hū !

 tāng zhī wèn jí yě shì yǐ : qióng fā zhī běi , yǒu míng hǎi zhě , tiān chí yě 。 yǒu yú yān , qí guǎng shù qiān lǐ , wèi yǒu zhī qí xiū zhě , qí míng wéi kūn 。 yǒu niǎo yān , qí míng wéi péng , bèi ruò tài shān , yì ruò chuí tiān zhī yún , tuán fú yáo yáng jiǎo ér shàng zhě jiǔ wàn lǐ , jué yún qì , fù qīng tiān , rán hòu tú nán , qiě shì nán míng yě 。

 chì yàn xiào zhī yuē :“ bǐ qiě xī shì yě ? wǒ téng yuè ér shàng , bù guò shù rèn ér xià , áo xiáng péng hāo zhī jiān , cǐ yì fēi zhī zhì yě , ér bǐ qiě xī shì yě ?” cǐ xiǎo dà zhī biàn yě 。

 gù fū zhī xiào yī guān , xíng bǐ yī xiāng , dé hé yī jūn , ér zhēng yī guó zhě , qí zì shì yě , yì ruò cǐ yǐ 。 ér sòng róng zi yóu rán xiào zhī 。 qiě jǔ shì ér yù zhī ér bù jiā quàn , jǔ shì ér fēi zhī ér bù jiā jǔ , dìng hū nèi wài zhī fēn , biàn hū róng rǔ zhī jìng , sī yǐ yǐ 。 bǐ qí yú shì , wèi shǔ shù rán yě 。 suī rán , yóu yǒu wèi shù yě 。

 fū liè zǐ yù fēng ér xíng , líng rán shàn yě , xún yǒu wǔ rì ér hòu fǎn 。 bǐ yú zhì fú zhě , wèi shù shù rán yě 。 cǐ suī miǎn hū xíng , yóu yǒu suǒ dài zhě yě 。

 ruò fū chéng tiān dì zhī zhèng , ér yù liù qì zhī biàn , yǐ yóu wú qióng zhě , bǐ qiě è hū dài zāi ! gù yuē : zhì rén wú jǐ , shén rén wú gōng , shèng rén wú míng 。

 yáo ràng tiān xià yú xǔ yóu , yuē :“ rì yuè chū yǐ , ér jué huǒ bù xī , qí yú guāng yě , bù yì nán hū ! shí yǔ jiàng yǐ , ér yóu jìn guàn , qí yú zé yě , bù yì láo hū ! fū zǐ lì ér tiān xià zhì , ér wǒ yóu shī zhī , wú zì shì quē rán 。 qǐng zhì tiān xià 。” xǔ yóu yuē :“ zǐ zhì tiān xià , tiān xià jì yǐ zhì yě , ér wǒ yóu dài zi , wú jiāng wèi míng hū ? míng zhě , shí zhī bīn yě , wú jiāng wèi bīn hū ? jiāo liáo cháo yú shēn lín , bù guò yī zhī ; yǎn shǔ yǐn hé , bù guò mǎn fù 。 guī xiū hū jūn , yǔ wú suǒ yòng tiān xià wéi ! páo rén suī bù zhì páo , shī zhù bù yuè zūn zǔ ér dài zhī yǐ 。”

 jiān wú wèn yú lián shū yuē :“ wú wén yán yú jiē yú , dà ér wú dàng , wǎng ér bù fǎn 。 wú jīng bù qí yán yóu hé hàn ér wú jí yě , dà yǒu jìng tíng , bù jìn rén qíng yān 。” lián shū yuē :“ qí yán wèi hé zāi ?”“ yuē ‘ miǎo gū shè zhī shān , yǒu shén rén jū yān 。 jī fū ruò bīng xuě , nào yuē ruò chǔ zǐ ; bù shí wǔ gǔ , xī fēng yǐn lù ; chéng yún qì , yù fēi lóng , ér yóu hū sì hǎi zhī wài ; qí shén níng , shǐ wù bù cī lì ér nián gǔ shú 。’ wú yǐ shì kuáng ér bù xìn yě 。” lián shū yuē :“ rán , gǔ zhě wú yǐ yǔ hū wén zhāng zhī guān , lóng zhě wú yǐ yǔ hū zhōng gǔ zhī shēng 。 qǐ wéi xíng hái yǒu lóng máng zāi ? fū zhī yì yǒu zhī 。 shì qí yán yě , yóu shí nǚ yě 。 zhī rén yě , zhī dé yě , jiāng páng bó wàn wù yǐ wéi yī , shì qí hū luàn , shú bì bì yān yǐ tiān xià wéi shì ! zhī rén yě , wù mò zhī shāng , dà jìn jī tiān ér bù nì , dà hàn jīn shí liú 、 tǔ shān jiāo ér bù rè 。 shì qí chén gòu bǐ kāng , jiāng yóu táo zhù yáo shùn zhě yě , shú kěn yǐ wù wéi shì !”

 sòng rén zī zhāng fǔ ér shì yuè , yuè rén duàn fā wén shēn , wú suǒ yòng zhī 。

 yáo zhì tiān xià zhī mín , píng hǎi nèi zhī zhèng 。 wǎng jiàn sì zǐ miǎo gū shè zhī shān , fén shuǐ zhī yáng , yǎo rán sàng qí tiān xià yān 。

 huì zǐ wèi zhuāng zǐ yuē :“ wèi wáng yí wǒ dà hù zhī zhǒng , wǒ shù zhī chéng ér shí wǔ shí 。 yǐ chéng shuǐ jiāng , qí jiān bù néng zì jǔ yě 。 pōu zhī yǐ wéi piáo , zé hù luò wú suǒ róng 。 fēi bù xiāo rán dà yě , wú wèi qí wú yòng ér pǒu zhī 。” zhuāng zǐ yuē :“ fū zǐ gù zhuō yú yòng dà yǐ 。 sòng rén yǒu shàn wéi bù guī shǒu zhī yào zhě , shì shì yǐ píng pì kuàng wéi shì 。 kè wén zhī , qǐng mǎi qí fāng bǎi jīn 。 jù zú ér móu zhī yuē :‘ wǒ shì shì wéi pì kuàng , bù guò shù jīn 。 jīn yī zhāo ér yù jì bǎi jīn , qǐng yǔ zhī 。’ kè dé zhī , yǐ shuō wú wáng 。 yuè yǒu nàn , wú wáng shǐ zhī jiāng 。 dōng , yǔ yuè rén shuǐ zhàn , dà bài yuè rén , liè dì ér fēng zhī 。 néng bù guī shǒu yī yě , huò yǐ fēng , huò bù miǎn yú pì kuàng , zé suǒ yòng zhī yì yě 。 jīn zi yǒu wǔ shí zhī hù , hé bù lǜ yǐ wéi dà zūn ér fú hū jiāng hú , ér yōu qí hù luò wú suǒ róng ? zé fū zǐ yóu yǒu péng zhī xīn yě fū !”

 huì zǐ wèi zhuāng zǐ yuē :“ wú yǒu dà shù , rén wèi zhī chū 。 qí dà běn yōng zhǒng ér bù zhōng shéng mò , qí xiǎo zhī juǎn qū ér bù zhōng guī jǔ 。 lì zhī tú , jiàng zhě bù gù 。 jīn zi zhī yán , dà ér wú yòng , zhòng suǒ tóng qù yě 。” zhuāng zǐ yuē :“ zǐ dú bù jiàn lí shēng hū ? bēi shēn ér fú , yǐ hòu áo zhě ; dōng xī tiào liáng , bù bì gāo xià ; zhōng yú jī pì , sǐ yú wǎng gǔ 。 jīn fū lí niú , qí dà ruò chuí tiān zhī yún 。 cǐ néng wéi dà yǐ , ér bù néng zhí shǔ 。 jīn zi yǒu dà shù , huàn qí wú yòng , hé bù shù zhī yú wú hé yǒu zhī xiāng , guǎng mò zhī yě , páng huáng hū wú wéi qí cè , xiāo yáo hū qǐn wò qí xià 。 bù yāo jīn fǔ , wù wú hài zhě , wú suǒ kě yòng , ān suǒ kùn kǔ zāi !”

逍遥游原文翻译、注释

 北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。

 《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书,这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,凭借海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,离开北方的大海用了六个月的时间方才停歇下来”。春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,不过也就像这个样子罢了......》》详情阅读

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家

百度